Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore
_______________________________________________

 

 

 

 


Sektor za arheologiju
_______________________________________________

 

 

 

 

Sektor za arheologiju obavlja sljedeće poslove:

• izrada kratkoročnih i dugoročnih programa arheoloških istraživanja;

• organizovanje i vođenje kopnenih i podvodnih arheoloških istraživanja (rekognosciranje terena, zaštitna, sondažna, reviziona, sistematska arheološka istraživanja, arheološka istraživanja nedestruktivnim metodama i druga istraživanja);

• izrada Arheološke karte Crne Gore;

• izrada studija zaštite kulturnih dobara;

• izrada menadžment planova;

• obilježavanje kulturnih dobara;

• vođenje dokumentacije o obavljenim arheološkim istraživanjima;

• objavljivanje stručnih izvještaja o sprovedenim arheološkim istraživanjima;

• pripremanje i objavljivanje stručnih i naučnih publikacija;

• ostvarivanje saradnje sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu i organizovanje stručnih i naučnih skupova.

 

Navedene poslove Sektor obavlja kroz svoja dva odjeljenja:

 

Odjeljenje za kopnenu arheologiju

Odjeljenje za podvodnu arheologiju